Digibarnevern

Lesetid: 3 minutter

Her kommer litt informasjon om Digibarnevern før fagpåfyllet 2. juni kl. 08:15.

De siste årene er det ifølge KS gjennomført flere vurderinger av kvaliteten til IT-løsningene som benyttes i det kommunale barnevernet. Hovedkonklusjonen er at utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det, og at manglende hjelp fra IT-løsninger hindrer barnevernet i å nå formålet med barnevernloven.

Stortinget vedtok i april 2021 ny barnevernslov. Lovendringen vil etter stor sannsynlighet være gjeldende fra 01.01.2023. Lovendringen får konsekvenser også for fagsystem i barneverntjenesten.  

De to fagsystemene som i dag benyttes av kommunene i Norge skal begge utfases. I følge DIPS Front ble beslutningen om å avvikle deres fagsystem gjort uavhengig av lovendringen. De informerer om at det er en mulighet for de kommunene som i dag benytter deres løsning til å forlenge avtaleperioden. Dette må DIPS i så fall ha beskjed om innen september 2022.

Også Visma varsler at deres løsning «Familia» skal utfases. Familia er sannsynligvis det fagsystemet som flest kommuner i Viken benytter i dag. Visma planlegger å avslutte supportavtale på Familia innen 2025.

Flere kommuner og nettverk har gått i leverandørdialog for å kartlegge markedet og hvem som kan levere fagsystem på barnevernsløsningen. Det har vist seg at det i dag kun er to leverandører som har mulighet til å levere fagsystem i henhold til kravspesifikasjonen DigiBarnevern-prosjektet har utarbeidet.

De to aktuelle fagsystemene er: Flyt barnevern fra leverandøren Visma og Modulus Barn fra leverandøren Netcompany.

Ingen kommuner har i dag tatt i bruk noen av de nye fagsystemene. Det har sammenheng med at hverken Netcompany Modulus Barn eller Visma Flyt Barnevern er helt klar til bruk enda. Visma meldte i webinar 25. mai at deres utvikling går etter planen, og at de er klare til å starte innføring for første kunder i juni 2022. De melder også at deres andre pulje med innføring vil starte i september. Hver pulje vil bestå av 8 kunder/kommuner, og estimert innføringstid er 2,5 måneder. Netcompany Modulus Barn ligger litt lengre bak i løpet og melder at første kommune (Trondheim) er klar til å ta i bruk løsningen i slutten av november 2022.

De aller fleste barnevernsamarbeid/kommuner med barnevernstjeneste må ut på anbud for å skaffe nytt fagsystem. Kommuner som har Visma Familia i dag kan ikke uten videre oppgradere til Visma Flyt Barnevern. De eneste tilfeller hvor overgangen kan anses som en oppgradering er dersom kommunen har en nyere avtale med Visma hvor dette står spesifisert. Systemene er såpass forskjellige at det anses som en nyanskaffelse. Noen samarbeid har allerede satt i gang anbudsprosessen for å anskaffe nytt fagsystem, mens andre er i ferd med å sette i gang denne prosessen.

Uavhengig av valgt leverandør vil implementeringen av nytt fagsystem kreve konfigurering, tilpasning og et større innførings- og opplæringsløp før det er i drift.  Kapasiteten fra leverandørene på implementering og konfigurering kan muligens bli en utfordring, og må tas høyde for. Det er snakk om veldig mange kunder/kommuner som skal gjøre innføringen i samme tidsrom.

For kommunene som i dag bruker DIPS Front sitt fagsystem haster det mest, og de vil derfor bli prioritert. Likevel er det korte frister for de fleste kommunene og mye usikkerhet foreløpig. DigiViken vil jobbe for å holde kommunene i Viken fortløpende orientert om nye opplysninger som kommer, og om utviklingen som foregår. Vi oppfordrer til samarbeid slik at prosessen blir minst mulig krevende for hver enkelt kommune.

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser i denne sammenheng? Delta på fagpåfyll torsdag 2. juni kl. 08:15 eller kontakt oss på post@digiviken.no.

For de som har tilgang til DigiViken sin Teams-kanal, ligger opptak og presentasjoner fra fagpåfyllet her. Det planlegges også et oppfølgingsmøte hvor vi ser på mulig samarbeid om bl.a. grunnlaget for anskaffelse av fagsystem.