Hilsen fra Digi Vestland

Hilsen fra Digi Vestland

Lesetid: 2 minutter

Vi ser frem til å samarbeide med DigiViken i nasjonale fellesprosjekter til beste for alle oss kommuner.

Utviklingen av Digi Vestland har pågått siden 2017. Arbeidet har vært omfattende fordi det involverer så mange kommuner, deres tjenester og en rekke fagområder. Like fullt har det vært givende fordi vi har erfart en stadig økende oppslutning og et sterkt engasjement fra kommunene.

Det hele startet med at fire kommuner tok kontakt med Bergen kommune og uttalte at det stadig sterkere fokus på digitalisering, nasjonale løsninger og innbyggerne og næringslivets krav og forventninger var mer omfattende enn den enkelte kommune var i stand til å håndtere på egenhånd. Samarbeidet har vokst til å dekke kommunene i Hordaland og senere Vestland og favner i dag 41 kommuner i Vestland.

Det er gledelig å se at erfaringen fra Vestland har inspirert til etablering av nettverk i det meste av landet. Men utvidelser av samarbeidene krever ydmykhet, respekt og modning. I forbindelse med fylkessammenslåingen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane ble det naturlig å henvende seg til kommunene i Sogn og Fjordane for invitere dem til å ta del i samarbeidet. Her var der etablert to driftssamarbeid som dekket de fleste kommunene i fylket og den første reaksjonen var at de ikke så behov for å bli en del av noe større og annerledes. Etter flere møter og presentasjon for kommunedirektørene i styrene for IKT-samarbeidene vokste det frem en erkjennelse om at den nasjonale utviklingen innenfor digitalisering i offentlig sektor og med stadig større andel satsinger på tvers av forvaltningsnivåer gjorde det naturlig og nødvendig for dem å bli en del av Digi Vestland.

Gjennom Digi Vestland har vi etablert felles arenaer for samarbeid omkring mottak av nasjonale løsninger og digitalisering innenfor ulike tjenesteområder. Dette har forenklet mottak og redusert den enkelte kommunes innsats vesentlig. Erfaringsoverføring mellom kommuner gjennom regionale fellesprosjekter har gitt betydelig verdi i form av ressursbesparelser og økt kompetanse og kvalitet. Likeledes kompetansenettverk innenfor sentrale områder som virksomhetsarkitektur, personvern og informasjonssikkerhet og knytningen mellom regionale fagnettverk og KS sine nasjonale fagråd. Den røde tråden fra den enkelte kommune til nasjonale spisskompetansearenaer har vært et suksesskriterium for oss.

Vi ser frem til å samarbeide med DigiViken i nasjonale fellesprosjekter til beste for alle oss kommuner.

Politisk markering av Digi Vestland fra 1. september: https://bergen.kommunetv.no/archive/368

På bilde øverst: Kjetil Århus, leder for styringsgruppen i Digi Vestland og Direktør for Digitalisering og Innovasjon i Bergen kommune