I mål med første UU-etappe

Lesetid: 2 minutter

Det har vært gjort en formidabel innsats fra alle våre medlemmer knyttet til arbeidet rundt tilgjengelighetserklæring og fristen som var 01.02.2023.  

Vi vil anbefale til å skryte av deres ansatte som har jobbet på høygir med blant annet å få på plass tilgjengelighetserklæring på nettsidene. Arbeidet er omfattende, og ingen er helt ferdige med dette arbeidet. Det blir vi nok heller ikke. 

Det viktigste er at alle har kontroll på hvor de ikke er i mål eller ikke dekker kravene.  

KS og digitaliseringsnettverkene har, i tett samarbeid med UU-tilsynet, lagt ned et omfattende arbeid for å bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner skal være i stand til å publisere de lovpålagte tilgjengelighetserklæringene innen fristen. Dette er langt på vei oppnådd.  

Da vi så artikkelen under fra UU-tilsynet, tok vi kontakt for å høre om noen av våre medlemmer var på listen. Det var vi ikke.

Det vil si at alle våre kommuner og Viken fylkeskommune er i mål med første etappe. 

Erfaringene fra arbeidet viser at det, etter KS’ syn, er noen unødvendige utfordringer knyttet til tilgjengelighetserklæringer for IKT-system levert av tredjepartsleverandører. Vi er av den oppfatning at det er mer hensiktsmessig at UU-tilsynet utvikler en leverandørportal for tredjepartsleverandører, slik at disse selv kan utarbeid tilgjengelighetserklæringer for sine tjenester direkte til UU-tilsynet. Dermed unngår offentlig sektor et mangedobbelt arbeid ved at hver kommune/fylkeskommune selv må utarbeide tilgjengelighetserklæringer for de tredjepartsløsningene som alle bruker.   

Denne saken ble behandlet av KommIT-rådet i KS i dag og de støtter forslaget: 

  • KommIT anbefaler at KS administrativt tar opp denne saken med Digdir/UU-tilsynet  
  • KommIT anbefaler at KS og Digdir/UU-tilsynet samarbeider om den lovede utredningen, slik at kommunal sektors behov og perspektiver ivaretas 
  • KommIT anbefaler at utredningen særskilt vurderer mulighetsrommet for at fellesløsninger levert av KS Digitale fellestjenester, som felles tjenestetilbyder for kommunal sektor, kan håndteres på en annen måte enn tredjepartsaktører i leverandørmarkedet  
  • KommIT anbefaler at utredningen sees i sammenheng med parallelle aktiviteter relatert til forbedring av prosesser for å sikre universell utforming i digitale læremidler 

Hensikten med saken  

Hensikt med saken er å forankre et samarbeid med Digdir/UU-tilsynet om å utrede de juridiske, organisatoriske og tekniske sidene ved leverandørportal, der leverandører har direkte tilgang til å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for sine løsninger. Universell utforming av IKT-løsninger handler om at tjenester skal være tilgjengelige for alle. Innbyggerne skal på en enkel måte kunne ta i bruk nettsider og automater. Offentlig sektor skal følge nye krav for universell utforming av IKT-løsninger fra og med 1. februar 2023. Disse kravene er nedfelt i EUs webdirektiv (WAD), som ble vedtatt i Norge 28. mai 2021. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fastsetter kravene, og UU-tilsynet håndhever regelverket og gjennomfører tilsyn. Alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass tilgjengelighetserklæringer på sine nettsteder innen 1. februar 2023.1 Kravet gjelder også digitale læremidler, apper og automater.  

Hva betyr dette for kommuner og fylkeskommuner? 

Alle offentlige virksomheter skal undersøke om nettsider og andre IKT-løsninger som er rettet mot innbygger, oppfyller de tekniske kravene i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Dette for å sikre at alle innbyggere får tilgang til, og kan bruke IKT-løsningen. Status skal oppsummeres i en tilgjengelighetserklæring som skal ligge åpent på den aktuelle IKT-løsningen.