Kompetanseløfte

Kompetanseløftet i praksis i Bærum Kommune

Lesetid: 4 minutter

28 kommuner i DigiViken har nå gjennomført Kompetanseløftet og vi takker Statsforvalteren som ga oss økonomiskstøtte til deler av gjennomføringen som ga oss et viktig dytt til å komme i gang.

Bærum kommune er en av de som har gjennomført, og her kan du lese om deres erfaringer.

Toppledergruppen i Bærum kommune, bestående av åtte direktører med kommunedirektør Geir B. Aga i spissen, deltar i 2023 og 2024 på Kompetanseløft i digital transformasjon, ledet av DI2X Digitaliseringsinstituttet ved Eirin Folde i regi av Digi Viken. Sammen med toppledelsen deltar også seks utviklingsledere, som inkluderer kommunalsjefer og tjenesteledere. Charlotte Kaldager, tjenesteleder for Utvikling i Utvikling og Digitalisering, spiller en nøkkelrolle som lokal fasilitator i deltakergruppen.

 Kommunedirektør Geir B. Aga

I kjernen av Bærum kommunes digitale reise står en visjon om å sette mennesket først og forenkle folks hverdag gjennom digitalisering, bruk av teknologi og økt samhandling. Denne menneskesentrerte tilnærmingen er avgjørende for kommunens tilnærming til digital transformasjon, og understreker viktigheten av å skape tjenester og løsninger som direkte imøtekommer innbyggernes behov.

En tydelig prioritering og felles språk i toppledelsen

Til tross for travle timeplaner, har topplederne i Bærum valgt å prioritere de strategiske fordelene som en felles forståelse og et samarbeidsfokus gir. Gjennom dialog og erfaringsutveksling i løpet av modulene i Kompetanseløftet, har ledergruppen identifisert og diskutert både utfordringer og muligheter for å lykkes med en enda mer koordinert og målrettet tilnærming til digital transformasjon.

«Kjernen i Kompetanseløftet ligger i skapelsen av en felles forståelse og et felles begrepsapparat rundt digital transformasjon,» forklarer kommunalsjef for Utvikling og Digitalisering, Charlotte Kaldager. «Bærum kommune har erkjent at ulik digital modenhet og forståelse kan utgjøre en betydelig barriere for effektiv implementering av digitale initiativer. Det å utvikle en felles forståelse og et felles språk rundt digitalisering og digital transformasjon gjennom Kompetanseløftet bidrar til klarere kommunikasjon og mer effektive beslutningsprosesser, som igjen vil forbedre tjenestetilbudet til innbyggerne våre. Digitalisering og digital transformasjon er en integrert del av kommunens fremtid. Det er ikke bare et prosjekt som kan settes ut til en IT-avdeling.»

Etablering av tverrfaglige, autonome team

Et av de mest betydningsfulle tiltakene som så langt har kommet ut av Kompetanseløft i digital transformasjon, er etableringen av autonome, tverrfaglige utviklingsteam i Bærum. Dette innovative grepet har som mål å bryte ned tradisjonelle siloer og fremme en kultur for samarbeid og innovasjon på tvers av kommunens sektorer. Disse teamene, som blir satt sammen av medarbeidere fra ulike fagfelt, vil være i frontlinjen for å utvikle og implementere digitale løsninger som direkte adresserer innbyggernes behov. Denne tilnærmingen legger til rette for en mer dynamisk og responsiv organisasjonsstruktur, i stand til å håndtere de stadig skiftende kravene fra samfunnet.

Fokus på kompetanseutvikling

Fremover ser Bærum kommune også viktigheten av å integrere digital kompetanse som en grunnleggende del av kommunens kultur og arbeidsmetoder. Ved å gjøre digital kompetanse til en del av grunnutdanningen for kommunens ansatte, sikrer man at alle er utrustet til å bidra i den digitale fremtiden. «Arbeidet med digital transformasjon vil føre til en betydelig endring i vår kultur og arbeidsmetoder,» deler Kaldager. «Ved å fremme en kultur der alle ansatte oppfordres til å bidra med sine ideer og løsninger, har Bærum kommune mulighet til å bli en enda mer dynamisk og fremtidsrettet organisasjon.»

Deltakerne i Kompetanseløftet skal også gjennomføre en egen modul 5, der de vil arbeide videre med å konkretisere og operasjonalisere flere allerede besluttede tiltak gjennom Kompetanseløftet.

Politisk involvering og ny finansieringsstrategi

Kaldager fremhever videre viktigheten av politisk involvering og en ny finansieringsstrategi i forbindelse med digitalisering og digital transformasjon i kommunen. «For oss blir det essensielt å sikre tverrsektorielle prioriteringer og bygge en felles forståelse og støtte for endrede prioriteringer fremover,» forklarer hun. «Digitalisering og digital transformasjon er en felles oppgave som krever innsats fra hele kommunens ledelse samt politisk nivå. Dette innebærer at direktørgruppen må arbeide tett med politikerne for å sikre at prioriteringer gjøres på tvers av forskjellige sektorer til fellesskapets beste.»

En overgang til en ny finansieringsmodell må adresseres, hvor investeringer i utviklingsprosjekter ikke lenger ses som enkeltstående prosjekter, men integreres på en annen måte enn før i driftsbudsjettene og sikrer større fleksibilitet i utviklingsarbeid. «Politikerne må godkjenne budsjetter på nye premisser, noe som krever klar kommunikasjon og forståelse for behovet for nye finansieringsmodeller i vår kommune,» påpeker Kaldager.

En oppfordring til andre kommuner

«Jeg tenker ofte på hvordan kommuner, spesielt de med færre ressurser enn oss, kan navigere i digitaliseringslandskapet,» reflekterer Kaldager. «Det finnes et hav av uutnyttet potensial rett foran oss, og vi trenger ikke alltid å vende oss til dyre konsulenthus for å forløse dette. Ved å stille de riktige spørsmålene – ‘Hvordan bør vi organisere oss?’ eller ‘Hva har vi av kapasitet internt som vi kan utnytte bedre?’ – kan vi ofte finne sentrale svar innenfor vår egen organisasjon.»

Hun legger til: «Det er en oppfordring jeg gjerne vil komme med: Ingen kommer til å gjøre denne jobben for oss. Vi må ta eierskap til vår egen digitalisering og arbeidet med digital transformasjon. Det er så mye styrke i å bygge broer mellom miljøer som tradisjonelt ikke har samarbeidet. Det handler ikke bare om teknologi; det handler om mennesker, om å endre vår måte å tenke på, og åpne opp for nye måter å jobbe sammen på. Det er en reise vi må foreta selv, men veien er rik på muligheter for de som er villige til å utforske den.»

Bærum kommunes kompetansereise innen digital transformasjon er et inspirerende eksempel på hvordan kommunal sektor kan tilnærme seg digital transformasjon gjennom samarbeid, kompetanseutvikling og å utvikle en felles forståelse, begrepsapparat og et digitalt tankesett. Veien fremover vil innebære kontinuerlige tilpasninger og læring, og det står klart for oss at Bærum kommune er godt posisjonert til å møte fremtidens utfordringer og muligheter med en robust, samlet og fremtidsrettet tilnærming.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *