Lillestrøm samler miljødata i enkel totaloversikt

Lillestrøm samler miljødata i enkel totaloversikt

Lesetid: 2 minutter

Lillestrøm Kommune kombinerer data fra eksisterende systemer for overvåkning med åpne data og legger moderne IoT sensorer på toppen. Dermed har man på en enkel måte skaffet seg oversikt over viktige nøkkeldata på vannmiljøsiden.

Lillestrøm Kommune har bygget seg en sanntids miljøplattform for alle data man er interessert i og som berører driften av VA-tjenester. Her kan man samle inn og flytte, kombinere gamle og nye data på en enkel måte, slik at man bedre skal kunne drive VA-avdelingen effektivt.

– Det er essensielt at leverandøren InfoTiles ikke er bundet til proprietære datakilder eller protokoller for kommunikasjon, da sensorer og kommunikasjonsteknologi er i kontinuerlig endring, siden kommunen benytter ulike leverandører for måling av ulike parametere, sier Erlend Berg, virksomhetsarkitekt i digitaliseringsavdelingen til Lillestrøm Kommune.

Et viktig område for kommunen er å skaffe seg oversikt over data som påvirker ytre hydrologiske forhold, med flom, nedbør, temperatur og vann i kummer osv. Ved å kombinere data skaffer man seg innsikt for bedre å håndtere av miljøutfordringer som overvann og overløp som følge av stigende havnivå, styrtregn og flom.

I tillegg til å plassere ut nye sensorer som kommuniserer via NB-IoT og LoRAWAN(4G), benyttes også data fra eksisterende systemer kommunen allerede besitter. Her kan nevnes kontrollsystem (SCADA), klient for overløp, nedbørmålere, database for hele vann og avløpsnettet (tilstand og historikk), åpne data fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt, Powels systemer m.m. Kildene blir alle strømmet inn til InfoTiles for prosessering, lagring, analyser, prediksjon og visualisering.

– Vi liker godt at vi har mulighet til å sette opp egne analyser og dashboards basert på roller, behov og tilganger. Fordi løsningen bruker kommunens eget sentrale Active Directory, deles brukerne inn i samme grupper som de ligger i på MS Teams, noe som er veldig smidig, sier Asgeir Hagen ingeniør i miljøteknikk Lillestrøm kommune.

Infotiles støtter sanntidsmanipulering av data, gjør at man kan implementere matematiske, statistiske og hydrauliske funksjoner basert på innkomne data i sanntid.

– Dette er unikt. Vi kan nå sette opp formler for beregning av vannføring som funksjon av nivå/hastighet/trykk, statistiske indikatorer, numerisk derivasjon/integrasjon, dekomponering av tidsserier og tidsmessige funksjoner på tvers av datakilder i en og samme plattform. Dette er ressursbesparende og gir oss også ny innsikt i data vi allerede har, som f. eks. at vi kan se sammenhenger vi ikke tidligere har sett, sier Asgeir Hagen ingeniør i miljøteknikk.

Infotiles leverer en løsning som streamer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, kontrollsystemer og mer, som muliggjør sanntidsanalyse og modellering.

– Måten vi har har utviklet løsningen gjør at den brukes på tvers av kommunen, i miljøteknikk og spesifikt knyttet til VA relaterte utfordringer som overvann, overløp, lekasjedeteksjon, vannkvalitet, stigende havnivå og flom, sier daglig leder Johnny Gunneng hos Infotiles. Samarbeidet med kommuner har gitt positive effekter og man har begynt å bli kontaktet av andre kommuner som ønsker å lære mer om samarbeidet og løsningen.