Nyhetsbrev 2 – november 2023

Lesetid: 4 minutter

Programkontorets hjørne

Endelig har vi blitt 2 ansatte igjen i DigiViken sitt sekretariat.  Jeg er veldig glade for å ha fått Geir Lesteberg med på laget for det er utrolig mange aktiviteter som pågår gjennom dette nettverket. Nettverkets teams har nå over 1000 medlemmer, så her er det stor kraft. 

Det som er spesielt positivt er at våre 6 faggrupper i stor grad nå kommer med innspill til hva kommunene/fylkeskommunene trenger av faglig påfyll og erfaringsdeling.  Da er det lettere for sekretariatet å sikre at vi treffer med nyttige tema. Vi deler også det vi gjør med de 10 andre regionale Diginettverkene slik at vi får spredd de gode tiltakene enda bedre.   

Det er allikevel noe som vi til stadighet forundres over, hvorfor er det ikke flere som tar i bruk det andre har gjort?  Da vi nevne dette for litt siden, var det en klok stemme som sa: «Nå er dere litt utålmodig, vi vil gjøre det, men der må forstå at vi trenger litt tid for å få det inn i planene».  Så gled dere, det er mye som gjøres hos andre som dere også etter hvert vil få glede av.  Vi leverer tross alt de samme tjenestene, og kan veldig ofte kopiere hverandres prosesser.  

Kompetanseløftet

Et bilde som inneholder tekst, forretningskort, skjermbilde, design

Automatisk generert beskrivelse                                                               

Vi har fått gode tilbakemeldinger på Kompetanseløftets første moduler, og vi har nå avsluttet modul 2. Eidsvoll kommune har gitt gode tilbakemeldinger som du kan lese om her.  Det er dessverre også noen som har hoppet av, men vi håper å få de på igjen på et senere tidspunkt. 

Diginettverkene samarbeider nå om å gjennomføre en ny runde for de som ikke fikk vært med denne gangen, og vi ser også på hvordan vi skal få til et program som treffer flere i organisasjonen og ikke bare toppledelsen.  Dette kommer vi tilbake til. 

Sikkerhet

PRIORITERER DU IT SIKKERHET? 

DigiViken har som beskrevet i forrige nyhetsbrev inngått rammeavtale med Netsecurity AS for innkjøp av sikkerhetstjenester. Det er 36 kommuner med på avtalen og man kan ta ut tjenester etter eget behov. 

Avtalen er på SOC/SIEM, kort fortalt et dedikert senter som overvåker, håndterer og responderer på sikkerhetshendelser (SOC), og en løsning som analyserer sikkerhetsvarsler, slik at sikkerhetspersonell kan reagere raskt på trusler. (SIEM)  

Det er ikke et spørsmål OM din kommune blir angrepet, det er et spørsmål om NÅR. Det er heller ikke sikkert du oppdager at du er angrepet. 

Har din kommune tilstrekkelige verktøy eller hjelp til å respondere om uhellet skulle være ut? 

Hvis svaret på dette er VET IKKE eller NEI, så ta kontakt med DigiViken/Per Øystein Kveberg (per.kveberg@hole.kommune.no tlf. 916 70697, så hjelper vi dere videre. 

SKOLESEC – PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET I ET DIGITALT LÆRINGSMILJØ 

Da vi skrev om SkoleSec i forrige nyhetsbrev, så var vi litt bekymret for lav deltakelse, men dette har heldigvis snudd.  Nå er det 19 kommuner/fylkeskommunen som er med. Er ikke din kommune med i denne runde, så vil vi forsøke å få til en runde 2 i 2024.  Mer informasjon om SkoleSec finner du her: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/skolesec/ 

Innsyn

Et bilde som inneholder tekst, Papirprodukt, papir, bok

Automatisk generert beskrivelse

DigiViken jobber tett med mange aktører i Norge som ønsker at alle forvaltningsnivåene skal gi tilgang til sine offentlige dokumenter gjennom en felles nasjonal løsning.  DigiViken har derfor, på vegne av kommunal sektor, gått inn i styringsrådet til eInnsyn for å bidra til at dette verktøyet skal bli mer interessant for kommuner å ta i bruk.  Slik det er i dag mener vi at det er urimelig at kommunene skal betale store summer for å legge ut dokumentene sine på eInnsyn i tillegg til de innsynsportalene man allerede har etablert.  Det jobbes derfor med en sak som er ønsket opp til KommIT knyttet til dette. 

Denne uken kunne Digitaliseringsdirektoratet feire 30 år med elektronisk innsynsløsning.  Det er mange land som misunner oss en slik løsning, så det var gøy å kunne bli med på denne feiringen 

I tillegg jobbes det med en sak til Digitaliseringsutvalget i KS som går på digital transformasjon innen arkiv. 

Kommunal sektor erfarer et økende behov for mer styring, koordinering og kunnskap om endringsbehov/-prosesser innenfor arkivområdet og dataforvaltning i kommunene. Innsatsen bør samordnes bedre på tvers av forvaltningsnivåene. En sterkere samordning på området er en klar forutsetning for mer verdiskapning. 

De 7 livshendelsen

DigiViken gjennomførte en workshop på Nokios 2023 sammen med Digitaliseringsdirektoratet som handlet om hvordan skape sammenhengende tjenester – sammen?  

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.  I samarbeid med KS og Digitaliseringsdirektoratet har Diginettverkene fordelt de 7 livshendelsene mellom seg for å finne områder i disse livshendelsene som treffer kommunal sektor og sørge for at vi får gode prosesser for å få de implementert.  Dette har vi gjort fordi det har vært jobbet mye med disse livshendelsene, men veldig lite har truffet kommunal sektor.  Samarbeidet her ser ut til å bære frukter og vi vil fremover presentere hva som har blitt resultatet.  DigiViken har fått «Ny i Norge» som sin livshendelse å jobbe spesielt med. 

Digitaliseringsstrategien

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal blant annet stake ut kursen for videre digitalisering i offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål.   

Hva er viktig for DigiViken sine medlemmer at vi spiller inn til «Ny digitaliseringsstrategi»? 

Vi har en god prosess i gang hvor vi har involvert alle digitaliseringsansvarlige og våre faggrupper til en runde hvor vi delte inn i grupperom og alle fikk komme med innspill.  Dette bearbeides og har blitt presentert for alle og vi vil sette innspillene sammen til et høringssvar som vi leverer inn fra DigiViken.  I tillegg vil hver kommune/fylkeskommunen kunne bruke det de vil fra felles arbeid til selv å levere innspill.  

Denne måten å jobbe på har ført til gode diskusjoner og refleksjon, samt at vi både har sett på hva som er levert gjennom dagens strategi «Én digital offentlig sektor» og hva vi mener er viktig å videreføre.