Vannmålere

Lesetid: 3 minutter

I Norge er det veldig forskjellig hva som gjøres med hensyn til vannmålere, og det har derfor vært igangsatt et stykke arbeid for å få en felles forståelse og et felles grunnlag for de beslutningene en skal ta i forbindelse med disse.

Vi har konsentrert oss om de som har et vedtak på at de skal installere vannmålere i sin kommune og hva de da kan bruke dataene til.  Grunnen til at det har vært viktig å bruke tid på dette er at det er veldig forskjellig praksis.  Det er mange kommuner som har et ønske om å kunne bruke dataene en vannmåler kan samle inn til mer enn fakturering. Bedre utnyttelse av data er viktig om Norge skal lykkes i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi (Stortingsmelding 22 – Data som ressurs).  Beregninger gjennomført av Norsk Vann (2019)  viser at estimerer lekkasjekostnaden er 273 millioner kroner for produksjon og distribusjon av drikkevannet årlig.

I Norsk Vann sitt seneste nummer av Vannspeilet (s. 16-19) har de skrevet en meget god artikkel som kan hjelpe oss videre til å ta gode beslutninger knyttet til bruk av vannmålere.  Her trekkes kun ut et par avsnitt:

«Vannmålerdata fra husstandsvannmålere vil, for de kommunene som har full vannmålerdekning, kunne gi nyttig informasjon med tanke på å oppdage lekkasjer. Med en gjennomsnittlig lekkasjeprosent på ledningsnettet i overkant av 30, hvor vi antar at halvparten er på de private stikkledningene, vil målerdata fra husstandsvannmålere kunne effektivisere lekkasjearbeidet. Dette bør både være i allmennhetens interesse og i tillegg være en berettiget interesse. Å minske vanntapet vil redusere kostnader og klimafotavtrykk blant annet gjennom mindre forbruk av kjemikalier og energi til vannpumping og færre utvaskingsskader og hel»

Bruk av bokstav f er altså en avveiningsregel hvor det i første omgang er opp til den behandlingsansvarlige (kommunen) å bedømme om denne finner anvendelse. Det er ingen hemmelighet at Datatilsynet så langt har signalisert skepsis til bruk av bokstav f i sammenheng med innsamling av vannmålerdata.

Den danske Energistyrelsen har vurdert, at innsamling og behandling av  målerdata ved hyppigere og intelligent fjernavlesning kan gjennomføres med hjemmel i både personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav e og bokstav f om at behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Det er ikke gjort noen tilsvarende avklaring i Norge.

DigiViken har derfor i samarbeid med Norsk vann og Smart Innovation Norway hatt flere initiativer for å følge opp dette.  Målsettingen er å hjelpe kommunene til å ta gode beslutninger på hvordan bruke vannmålere.  Hvordan oppnår vi gevinster for innbyggere og samfunnet, samtidig som vi sikrer at en holder seg innenfor loven

Anja Wingstedt,                        Christos Tziotas           Jan Richard Aspheim            Tone Mjøs                Fred Ivar Aasand
(Smart Innovation Norway)      Lillestrøm kommune    Hvaler kommune                   DigiViken                 Norsk Vann
 

Følgende DigiViken aktiviteter er gjennomført:

17.04.2023WorkShop – Vannmålere til mer enn fakturering?
08.12.2022Smart Vann Webinar – Personvern – Smart Innovation Norway
24.08.2022Vannmålere og personvern v/Asker kommune – (Ta kontakt ved ønske om informasjon)

Vi har planer om å følge dette videre, og det har blitt påstartet et arbeid med en veileder, som blir fulgt opp av en erfaringsdeling for behandlingsansvarlige når denne foreligger.  Vi ønsker også å se på hva som skal til for å få fart på arbeidet knyttet til en sentral forskrift.